November 20, 2018 ~ Shabbat VAYISHLAH. M: SABA/SIGAH.

א

samfranco.com