April 6, 2020 ~ Sh H"H Pesah. BAYAT.

Isaac J Cabasso - יצחק יעקב כבאסו

Biography

Born in Brooklyn, New York, Isaac J. Cabasso was brought up in the Syrian Brooklyn community and was influenced by the generation of Hakham Moshe Ashear, Ezra and Naftali A. Tawil, Eliahou Menaged, Gabriel A. Shrem, and his uncle, Ezra Sayegh.  Isaac Cabasso and his uncle Mickey Kairey were students of Hakham Eliahou Menaged.

Isaac Cabasso is affectionately known as “Cabby” and his beautiful hazzanut, delivered by his mellifluous voice, represents the authentic customs of the Aleppo Jewish community.

Isaac Cabasso was the official cantor of the Community Junior League (the Youth Congregation) in 1959 and later joined Congregation Beth Torah, where, nearly 60 years later, he is still currently the hazzan alongside famed cantor Yehezkel Zion.  He is also on the board of Beit Edmund Safra Sephardic Synagogue in Aventura, Florida.  He is a senior advisor to the Sephardic Pizmonim Project and has recorded over a hundred pizmonim recordings throughout his career.  Cabasso was also on the original pizmonim book committee in 1959.

Isaac was married to Claire Mishaan a’h, and has four daughters: Marilyn Tawil, Lorie Jonas, Debbie Rahmey and Ellen Cohen.

Index of Recordings

Section Pizmon Page Song CommentaryRecordings Application
0 I Cabasso
I Cabasso
Cabby 2015- NAWAH
Cabby 2015- HIGH HOLIDAYS
Shelemay & I Cabasso
Shelemay & I Cabasso
Qiddush קדוש 1 יגדל אלהים חי Thirteen Primary Jewish Beliefs according to Maimonides. R' Daniel ben Yehuda HaDayan- 13th century- Italy I Cabasso- Saba- Milah tune- Semehim
Qiddush קדוש 3 אשת חיל Last Chapter of Proverbs. Said prior to Qiddush to honor the women of the household. I. Cabasso
Baqashot 10 20 ה' בוקר Shelomo Ibn Gabirol Maqam Hoseni Hoseni. Psalms 5:4. Aharon Rahamim Hares Baqashot Manuscript, 1917 I. Cabasso
ה' מלך
Baqashot 20 28 עורו שירו שיר Ezra Attiah Maqam Saba The acrostic on "Ouru Shiru" spells Ezra Hazak. The last line also bears the name of his father "Chazak...nechamot Yeshaya" ... Chai gam Ataya (Attia). Saba. Ezra Attia Manuscript Aharon Rahamim Hares Baqashot Manuscript, 1917 I Cabasso- SA
שמחים
Baqashot 23 30 כי אשמרה שבת Abraham Ibn Ezra Maqam Saba Saba. A Z Idelsohn notes, 1923 Aharon Rahamim Hares Baqashot Manuscript, 1917 I Cabasso- SABA- Semehim
שמחים
Baqashot 34 42 רם אור גדול Raphael Tabbush Maqam Rahawi Nawah Written by H Rephael Tabbush (1830-1918). Rahawi Nawah. Tabbush Manuscript A Z Idelsohn notes, 1923 Aharon Rahamim Hares Baqashot Manuscript, 1917 Isaac Cabasso- Qaddish
נשמת
Baqashot 37 45 מלא פי שירה Raphael Tabbush Maqam Ajam Ajam. A Z Idelsohn notes, 1923 Aharon Rahamim Hares Baqashot Manuscript, 1917 I. Cabasso
נקדישך
Baqashot 38 46 אשא לבי Eliahu Sasson Maqam Hoseni Written by H Eliahou Sasson (?-1869). Hoseni. A Z Idelsohn notes, 1923 Aharon Rahamim Hares Baqashot Manuscript, 1917 I. Cabasso - Mimisrayim
Isaac Cabasso- Mimisrayim
I Cabasso- Mimisrayim
ממצרים
Baqashot 41 48 אני אספר Mordechai Abadi Maqam Rast Written by H Mordekhai Abadi (1826-1883). Discusses the 39 Melakhot (forms of work prohibited on Shabbat). Rast. A Z Idelsohn notes, 1923 Aharon Rahamim Hares Baqashot Manuscript, 1917 I Cabasso- Semehim
שמחים
Baqashot 42 51 מהללך ורוב גדלך Mordechai Abadi Maqam Rast Written by H Mordekhai Abadi (1826-1883). Lists the seven heavens. Rast. A Z Idelsohn notes, 1923 Aharon Rahamim Hares Baqashot Manuscript, 1917 I. Cabasso - Qaddish
Isaac Cabasso- Nishmat
I Cabasso- Domamim- Qaddish
I Cabasso- Qaddish (Domamim)
נשמת
Baqashot 49 57 יודוך כל המיחלים David Kassin Maqam Saba Written by H David Kassin (1789-1877). Saba. A Z Idelsohn notes, 1923 Aharon Rahamim Hares Baqashot Manuscript, 1917 I. Cabasso
Baqashot 59 67 אדון יחיד Menashe Sitehon Maqam Sigah Alludes to the Ten Sefirot that God used to create the world. Written by Menashe Sittehon (?-1876), in honor of Isaac Harari. Sigah. Aharon Rahamim Hares Baqashot Manuscript, 1917 I. Cabasso - Semehim
I Cabasso- Semehim
שמחים
Baqashot 61 69 ידיד נפש Elazar Azkari Maqam Sigah 16th century. He defines this piyut as “a supplication for union and the desire of love”. Sigah. A Z Idelsohn notes, 1923 Aharon Rahamim Hares Baqashot Manuscript, 1917 I. Cabasso
ממצרים
Baqashot 65 72 יה אל גדול ונאדר Raphael Tabbush Maqam Saba This pizmon first appeared in Tabbush's 1888 pizmonim book. It is listed as Maqam Hijaz. It was written in honour of H Yaaqob Barzani. Saba. Aharon Rahamim Hares Baqashot Manuscript, 1917 I. Cabasso
שמחים
Rast 106 107 יום יום תמיד ישעיה חזק Opening of Maqam Rast. This song includes different maqamat. Abraham Sitehon Manuscript Mosseri-Kozli Manuscript Isaac Cabasso- Nishmat
נקדישך
Rast 107 108 מאמרי פי Hatan. Hamaoui Manuscript Tabbush Manuscript Tabbush Manuscript I. Cabasso
I Cabasso
Rast 110 110 ידך עשת Raphael Tabbush Hamaoui Manuscript Tabbush Manuscript I. Cabasso- Qaddish
I Cabasso- Qaddish
Rast 114 111 אחבירה לך I Cabasso
ואני תפלתי
Rast 118 113 ישיר ישראל Raphael Tabbush Hamaoui Manuscript Tabbush Manuscript I. Cabasso - Qaddish
Rast 120 114 אתה אל טוב I. Cabasso
Rast 121 114 דלני מיד הזרי I. Cabasso
קדיש
Rast 122 115 מה טוב כאישון Raphael Tabbush For a Hatan that is a first born. Hamaoui Manuscript I. Cabasso
Rast 123 115 יה אל מגן Raphael Tabbush Hamaoui Manuscript Tabbush Manuscript Isaac Cabasso- Naqdishakh
נשמת
Rast 124 116 אתה יודע Raphael Tabbush I Cabasso- Naqdishakh
נקדישך
Rast 128 118 רצה שירי Raphael Tabbush I. Cabasso
Rast 129 118 יאיר יזרח Shalosh Regalim. I Cabasso
Rast 130 119 הנה זה עומד Isaac Cabasso- Mimisrayim
ממצרים
Rast 132 120 יחיד נורא Raphael Tabbush This jovial pizmon (RAST, page 120), composed by H Raphael Antebi Tabbush (deceased December 1918) of Aleppo, Syria, is one of the most important and popular songs for the festival of Pesah. There are four stanzas in this pizmon; corresponding to the four letter of name of God (Tetragrammaton). Within each stanza, there are multiple rhyming clauses. Although the melody of this song should not be applied to any of the pieces of prayers, this pizmon is used for the PIZMON SEFER TORAH (typically on Shabbat HaHodesh or 1-2 Pesah). Many aspects of the month of Nisan, including the Haggadah and the counting of the Omer, are alluded to in this special pizmon. In general, the composer gives praise to God for all of His kindness to mankind, and specifically to the Jewish nation for the Exodus from Egypt and the splitting of the sea. Hamaoui Manuscript Tabbush Manuscript A Z Idelsohn notes, 1923 I Cabasso
Rast 134 121 אל רם ברך I. Cabasso
שועת עניים
Rast 135 121 מה נעים החתן Raphael Tabbush Hatan. Hamaoui Manuscript Tabbush Manuscript A Z Idelsohn notes, 1923 I Cabasso- Mimisrayim
ממצרים
Rast 139 123 הקץ יה חביבי Raphael Tabbush סימן רפאל Hamaoui Manuscript I Cabasso - Haleluya
Rast 141 124 נשאם עד העולם Raphael Tabbush Hamaoui Manuscript I Cabasso- SA
שמחים
Rast 144 125 מימים ימימה Moses Ashear Ashear Manuscript I Cabasso
שועת עניים
Rast 145 126 יה שמע תפלה Moses Ashear Ashear Manuscript I Cabasso- SA
I Cabasso
Rast 148 128 יחיד אל נורא Moses Ashear Ashear Manuscript I Cabasso
Rast 149 128 תען לשוני ותגיד Moses Ashear (Maqam Sigah). Ashear Manuscript I Cabasso
I Cabasso
ממצרים
Rast 153 131 מבשר אתן Moses Ashear In honour of the groom, Yosef Abraham Me'Eli HaKohen. Ashear Manuscript I Cabasso- EH
I Cabasso- EH
Rast 161 137 מה לך רעיה יחידה Moses Ashear Nissim Shaul Dabbah Bar Misvah. February 23, 1935. Leaflet I. Cabasso
I. Cabasso 2
Rast 162 138 דגלך ישא על הרים Moses Ashear Nissim Shaul Dabbah Bar Misvah. February 23, 1935. Leaflet I Cabasso- Semehim (Lo Ahale Ki)
Rast 163 139 טל עלי יה Moses Ashear Ephraim Mordechai Haddad Bar Misvah. January 1935. Leaflet I. Cabasso
פזמון
Rast 164 140 אב הרחמן Ezra Dweck and Gabriel Shrem Wedding of Lew Grazi on his wedding day, 15 Tammuz, 1956. The melody is from "Bint Il Jiran." I. Cabasso
כתר
Rast 166 143 רננות שיר ושבחה Raphael Yair Elnadav Gindi Bar Misvah. I. Cabasso
Mahour 169 145 חסדך קדם Raphael Tabbush Shabbat Bereshit, the Shalosh Regalim, as well as Purim. Tabbush. Turkish. I. Cabasso - Qedusha
I Cabasso- Naqdishakh
נקדישך
Mahour 170 146 אל חון על בת המענה Baby Girl. I. Cabasso - Hahodaot
ה' מלך
Mahour 174 147 יחיד האל Raphael Tabbush Hamaoui Manuscript Tabbush Manuscript I. Cabasso - Qaddish
I Cabasso
קדיש
Mahour 177 149 חובי מלכי סלח Raphael Tabbush I. Cabasso- Nishmat
Mahour 179 149 ידך תנחני ישראל Yadekha Tanheni is a composition written by the legendary poet and Sephardic rabbi H Israel ben Moshe Najara (1555-1625). Based on the words in Psalms 139:10, the pizmon opens with the words "Your hand will guide me, O Living God, my maker." Throughout his life as a refugee (from Safed, to Damascus, and then to Gaza) filled with personal tragedy (loss of his wife and daughter at an early age), Najara manages to keep his faith in the Almighty and relies on Him for support. Still questions are asked of God, "Where is David? Where is Ben Yishai?" - referencing the Messiah and a promised redemption. In the prayers, H Moshe Ashear uses the MAHOUR melody of this pizmon on Shabbat Toledot for Semehim. This relates to the narrative of this perasha, because we are introduced to Jacob, also named Israel; an individual who also had a very difficult life but nevertheless relies on God for support. Hamaoui Manuscript Attiah Manuscript Mosseri-Kozli Manuscript A Z Idelsohn notes, 1923 I. Cabasso- Semehim
Isaac Cabasso- Semehim 2
ה' מלך
Mahour 181 151 חנון רחם Raphael Tabbush Sukkot. Hamaoui Manuscript Tabbush Manuscript I Cabasso
פזמון
Mahour 182 151 שבתי שבתי Raphael Tabbush Aseret Yeme Teshuba. I. Cabasso - Halleluyah
I Cabasso
I Cabasso- Mimisrayim
שמחים
Mahour 185 153 אל בחסדך גאלנו Raphael Tabbush Hamaoui Manuscript Tabbush Manuscript I Cabasso- Nishmat
Mahour 186 153 נעימה לי Moses Ashear Eli S Haddad. Ashear Manuscript Isaac Cabasso- Shavat
I Cabasso- SA
Mahour 187 154 ריבה ריבה Moses Ashear Gabe Shasho. Ashear Manuscript I Cabasso- EH
ואני תפלתי
Mahour 190 155 לביתך יה ארוצה Moses Ashear Shalom. For Yom Kippur. Ashear Manuscript I. Cabasso
Mahour 191 156 בואי ברנה Moses Ashear Bo'ee BeRina is one of the most beautiful compositions authored by H Moshe Ashear (d. 1940). This pizmon was written for the groom, Seymour Charles Semah, in honor of his wedding to Sara Ashkenazie (daughter of Lulu and Aharon Ashkenazie). The content of the pizmon is written from the point of view of the Hatan talking to his new wife. Although the acrostic is Moshe- named after the author, the names Shaul, Sion, and Semah are alluded to in the first, second, and last stanzas, respectively. The melody of this pizmon is from the Arabic "Hawad Min Hina," sung by Egyptian singer Munira al-Mahdiya (1884-1965). Although this song is only listed in Maqam MAHOUR, Ashear made another melody to this pizmon in Maqam HIJAZ. It is the HIJAZ version that Ashear applied to Semehim on Shabbat Haye Sara in 1940. The pizmon relates to this Torah portion, because Isaac becomes a groom. Ashear Manuscript I. Cabasso- Shav'at
I. Cabasso- Hijaz
שמחים
Mahour 196 161 יה ניבי לך Moses Ashear Isaac Harry Franco wedding. Kislev 1931. Leaflet I Cabasso
I Cabasso
Sasgar 200 163 אסיר ביוקשי Raphael Tabbush Assir El 'Eshq: In 1906, Daoud Hosni was granted the first prize at the Musical Congress in Paris, for the composition of his famous hit "Assir El' Eshq" أســير العــشـق. It is a song that still thrills enthusiasts of Middle-Eastern Music. I Cabasso - Qaddish
קדיש
Ajam 201 165 ישא ברכה Raphael Tabbush This "Golden Song" was written in 1893 in honour of the Jerusalem induction ceremony of Hakham Yaaqob Shaoul Elyashar as Rishon Lesiyon. Tabbush trained two choirs to sings this song at that event. Songs contains allusions to the 10 Sefirot. Tabbush Manuscript I. Cabasso- Nishmat
נשמת
Ajam 206 169 לעם חביב Maqam Sasgar Arabic: Sayed El Safti singing "Bid'i il Habib" in Maqam Geharka. Hamaoui Manuscript I. Cabasso
Kaddish
קדיש
Ajam 208 169 איברי יאמרו הב Raphael Tabbush Tabbush Manuscript I. Cabasso- Nishmat
I Cabasso- Opening & Nishmat
נשמת
Ajam 209 170 היום רפא לעם נלבב Raphael Tabbush Maqam Sasgar Hamaoui Manuscript Tabbush Manuscript I Cabasso- Qaddish 1
I Cabasso- Qaddish 2
קדיש
Ajam 214 172 אני לקראת Raphael Tabbush Engagement or Wedding. I. Cabasso
ממצרים
Ajam 215 173 מקהלות עם Mordechai Abadi Torah or Hatan. A Z Idelsohn notes, 1923 I Cabasso
נקדישך
Ajam 220 175 אל מלא הנחסר Passover. I. Cabasso
אל ההודאות
Ajam 224 177 ינון שמו Matan Torah. Tabbush Manuscript I. Cabasso
שועת עניים
Ajam 227 179 רועה נאמן הוא Raphael Tabbush Matan Torah. Tabbush Manuscript I. Cabasso - Qaddish
I Cabasso
כתר
Lami 233 183 למי יזרח אור ופורקן Moses Ashear Sion Ezra Levy wedding. September 20, 1938. Leaflet I. Cabasso
קדיש
Ajam 234 186 מי יספר חסדי האל Moses Ashear Hedaya. Alludes to the Ten Sefirot that God used to create the world. It's melody is taken from the 1888 Princeton University song called "The Orange and the Blue." Ashear Manuscript Leaflet I. Cabasso
נשמת
Ajam 235 187 מי זאת הנשקפה Moses Ashear Its melody is taken from the Neapolitan song "Santa Lucia", by Teodoro Cottrau, Written in honor of the birth of a baby girl. The text begins with a paraphrase of Song of Songs 6:10: "Who is she that shines through like dawn, tired. She is radiant and beautiful, the pleasing daughter of Zion." Written for Hebrat Qadimah which was a Zionistic society as the words of the song clearly indicate and not a community synagogue. Ashear wrote this song before 1928. Ashear Manuscript I. Cabasso
שמחים
Ajam 239 189 מלאכי מרום Moses Ashear Wedding of Isaac and Fortunee Betesh. German melody. Ashear Manuscript Photograph of Isaac S Betesh and Fortunee Antebi I. Cabasso
I. Cabasso 2
I Cabasso- SA
שועת עניים
Ajam 240 190 מה נורא מעשיך Moses Ashear Sam Franco. Ashear Manuscript I. Cabasso
אל ההודאות
Ajam 242 191 כל עת אליך Moses Ashear Maqam Girkah Naftali Tawil. Arabic is: "Tilet Yamahla Nourha". Ashear Manuscript I. Cabasso - Semehim
I Cabasso- Semehim
שמחים
Ajam 243 193 אני בפי אביע Moses Ashear Mizrachi. Ashear Manuscript I. Cabasso - Nishmat
שמחים
Ajam 246 194 יה שוכן זבול Moses Ashear Sutton. Ashear Manuscript I. Cabasso
I. Cabasso 2
Ajam 247 195 מה יפית ומה נעמת Moses Ashear Written for Hebrat Qahal Qadosh Magen David. Tune is "The Star Spangled Banner." Written by Ashear pre 1928. I. Cabasso
Ajam 254 203 יאריך ימים על ממלכתו ישראל בן משה Shabbat Shofetim, because it mentions the blessing of longevity for a new king. Attiah Manuscript Abraham Sitehon Manuscript Mosseri-Kozli Manuscript I. Cabasso - Nishmat
I. Cabasso - Nishmat 2
Isaac Cabasso- Nishmat- 3
נשמת
Rast 254.4 204 הללי תשמע Ezra Mishaniye Written in honor of birth of Joseph Yehudah Levy; March 27, 1952. Leaflet I. Cabasso - Nishmat
Ajam 254.7 204e רמ"ח אברי "The Wheat Song." Bar Misvah of Moe Abraham Tawil (May 23, 1982). Tawil & Cabasso
254.91 203f Yah Ma Banait Maqam Ajam Used for Qaddish by G. Shrem on Shabbat Shirah. I. Cabasso- Nishmat
קדיש
Nahwand 255 205 שרים רוזנים Wedding song. I Cabasso
נשמת
Nahwand 257 207 רצה לשירי Introduction to the following song. I. Cabasso
שמחים
Nahwand 260 207 אל אבי מחסדך Raphael Tabbush I. Cabasso
נשמת
Nahwand 265 210 אתה אל כביר Raphael Tabbush The initials at the beginning of each stanza form the acrostic 'Ani Refael'. The song talks about Israel's redemption. The beginning of the pizmon has the composer turning to God to ask for mercy. The composer says that he will not stop praying until his prayers are accepted. He prays for the redemption of the Jewish people, the gathering of the exile, and returning to the Land of Israel. Tabbush Manuscript I. Cabasso- Nishmat
Isaac Cabasso- Nishmat
Isaac Cabasso- Qaddish
נשמת
Nahwand 268 211 תכון לעד I Cabasso
I Cabasso
נשמת
Nahwand 269 212 רואה ובוחן לבב הכל Raphael Tabbush I. Cabasso
נקדישך
Nahwand 270 212 רננות שירו אחי Raphael Tabbush Tabbush Manuscript I. Cabasso
I Cabasso
I Cabasso
ממצרים
Nahwand 273 214 למה הקץ נסתם נא Raphael Tabbush This pizmon, written in the 19th century by Refael Antebi, is based on a very popular Arabic (Egyptian) song of the times. This pizmon is commonly sung on Shabbat. I. Cabasso- Qedusha
נקדישך
Nahwand 274 214 יה נחלה המצחה Raphael Tabbush I. Cabasso- Qaddish
קדיש
Nahwand 275 215 אודך אודך Raphael Tabbush Tabbush Manuscript I. Cabasso- Semehim
שמחים
Nahwand 276 215 רעיוני יחיד Raphael Tabbush Hamaoui Manuscript Tabbush Manuscript Isaac Cabasso- Rau Banim
ממצרים
Nahwand 277 216 יבנה ביתו Raphael Tabbush I. Cabasso
שועת עניים
Nahwand 278 216 רחום אתה Raphael Tabbush "Rahum Ata" (NAHWAND, page 216) is composed by H Rephael Tabbush (Aleppo, ~1830 - Cairo, 1918), author of the "Shir Ushbaha" pizmonim book (1888). According to the notes of H Moshe Ashear, this song is reserved for Shabbat Beshalah (Shabbat Shira), and the Seventh Day of Pesah. There are 4 stanzas in this pizmon; corresponding to ר-פ-א-ל. The melody of this pizmon is called "Bafta Hindi," and can be applied to Mimisrayim on weeks of Maqam NAHWAND. "Merciful are You for redeeming us from captivity," the pizmon opens; referring to the captivity of slavery under Pharaoh. The second verse is a prayer to redeem us now and to send Eliahu the Prophet to herald the redemption. After we hear of the redemption, the third verse says that we will sing praises to God. The fourth verse mentions how on the seventh day after the Exodus, God rescued our nation by overpowering nature and splitting the Red Sea. Hamaoui Manuscript Tabbush Manuscript I. Cabasso
I Cabasso
ממצרים
Nahwand 280 217 בשם יי אקרא Moses Ashear Rishty. Ashear Manuscript I. Cabasso
Nahwand 281 218 מריא ראשי וכבודי Moses Ashear Isaac Shalom. Ashear Manuscript I. Cabasso
Nahwand 283 219 מה נעמו Moses Ashear Moshe Ezra Shrem. Ashear Manuscript I Cabasso
I Cabasso
Nahwand 284 220 מלך רם Moses Ashear Composed by Ashear in honor of the Tawil family. Music from CHOPIN. Wedding. Ashear Manuscript Photograph of Shaul, Joseph and Abraham Tawil I. Cabasso
שועת עניים
Nahwand 285 220 אהלל ואביע Moses Ashear Associated with Matan Torah due to allusions to Ten Commandments. Ashear Manuscript I. Cabasso- Halleluyah
הללויה
Nahwand 289 225 מה עצמו Moses Ashear Wedding of Selim and Nizha Gindi. Photograph is courtesy of David Catton, grandson. Ashear Manuscript Photograph of Selim and Nizha Gindi I. Cabasso- El Hahodaot
קדיש
Nahwand 291 226 יעטר יה Moses Ashear Wedding of Sam and Renee Esses. Shabbat Vayesse. Photograph is courtesy of grandson Ike Esses in Phoenix. Names of family members scattered throughout this pizmon. Photograph of Sam and Renee Esses I. Cabasso
I Cabasso
Nahwand 293.3 228b יפרח יה אבי I. Cabasso- Qaddish
Nahwand 296 231 ירומם צורי Moses Ashear Ashear composed this pizmon in honor of the birth of his grandson Moshe to his son Yosef. The initials at the beginning of each main stanza form the acrostic 'Yosef HaCohen Hazak'. June 8, 1935. Leaflet I. Cabasso
I Cabasso- Semehim
I Cabasso- Semehim 2
קדיש
Nahwand 299.001 237 אנא בחסדך I. Cabasso
Nahwand 299.01 237a מלכי צורי אל כביר Haim S Aboud I. Cabasso- Naqdishakh
Nahwand 299.02 237b החיש לצירך Haim S Aboud Isaac Cabasso- Qaddish
299.14 Oh How We Danced Gabriel A Shrem Maqam Nahwand Al Jolson Anniversary Song Isaac Cabasso- Rau Banim
ואני תפלתי
Bayat 305 240 יפת עין Ezra Attiah Siman "Yeshaya". Yeshaya is the name of his father. Pizmon for Abi HaBat. I. Cabasso- Nishmat
נשמת
Bayat 306 241 אל יצרת Raphael Tabbush Aseret Yeme Teshubah. Can be used for Shabbats of Maqam Bayat-Hijaz. Hamaoui Manuscript Tabbush Manuscript I Cabasso- Nishmat
Bayat 308 242 יה אלי מהר Raphael Tabbush Title in Red Book of "Abd Al Ekhoua" is incorrect. The actual title is “min abli mah ahwah algamal.” I. Cabasso- Nishmat
Isaac Cabasso- Nishmat
I Cabasso- Nishmat 3
נשמת
Bayat 309 242 אני אגיד בקהל עם זו Arabic: Ahd El Ekhewwa. DOR in Maqam Bayat. I. Cabasso- Qaddish
Bayat 311 243 שבחו אל רוממו Hatan/Kallah. I Cabasso- Nishmat
נשמת
Bayat 313 243 אבוא אל ציון I. Cabasso
נשמת
Bayat 315 244 יחידתי בת אימה Raphael Tabbush I. Cabasso
שמחים
Bayat 316 245a למה אויבי רדפוני I. Cabasso
Bayat 319 246 מעזי אז כלה קץ Raphael Tabbush “Mauzi,” or “My Fortress” (BAYAT, page 246), is a song that is very popular. H Raphael Tabbush is likely the author of this pizmon, but this is uncertain. The melody of this song is from the Arabic song “Baladi Askara Min Araf il Lama.” This song is associated with the Shalosh Regalim festivals due to a brief reference to them. The melody of this pizmon is typically applied to Shav’at Aniyim for weeks of Maqam BAYAT. Despite this being a song for the most happy of holidays, this song is actually very sad. It asks why has God abandoned us and why has the Messiah not yet arrived? It describes how our enemies have taken over our vineyards and have killed us. The climax of the song, “Al Damam,” describes how “my tears fall on their blood" (the blood of fellow Jews) and how our tears are enough to fill rivers. The four verse piece concludes with an open question: “Where has my Beloved gone; to Whom I rejoice three times a year?” Commentary on Pizmon I. Cabasso- Shav'at
I Cabasso
שועת עניים
Bayat 320 246 חביבי הב I. Cabasso
Bayat 324 248 חזק אל ידי I. Cabasso
Bayat 331 254 אל רם ואיום I Cabasso- Shavat
שועת עניים
Bayat 339 260 לשם יי צבאות Moses Ashear Bar Misvah. Ashear Manuscript I. Cabasso
Bayat 343 263 מה יפו לי פעמיך Moses Ashear Bijou. Ashear Manuscript I. Cabasso
Bayat 344 264 מענה לשון Moses Ashear Safdieh. Ashear Manuscript I. Cabasso
I. Cabasso- Qedusha
הללויה
Bayat 345 265 מלך צור עולמים Moses Ashear Pre 1928 for Hebrat Qehal Qadosh Agudath Ahim. חברת אגודת אחים / Hebrath Agudath Ahim / The oriental Hebrew Aid Society and Congregation, 87 Eldridge Street, New York. Ashear Manuscript I Cabasso
Bayat 346 266 אל מאד נעלה Moses Ashear The pizmon “El Meod Na’ala” (BAYAT, page 266) is one of the most famous compositions written by cantor H Moshe Ashear (1877-1940). This was written in honor of the groom Mr Elie J Gindi (born in 1900, Syria) for his wedding (circa 1924 in Brooklyn, NY). The acrostic of the pizmon is “Eliah Moshe” with the first word of each of the three stanzas spelling “Eliah” and the second word of each stanza spelling “Moshe.” The names of the bride’s father, Moses (Attieh), and the bride, Rachel, are alluded to in the first and third stanza’s respectively. The melody of this pizmon is from polka music from Istanbul, Turkey. In the prayers, this melody is commonly applied to Semehim on weeks of Maqam BAYAT. This song is also traditionally used as the PIZMON SEFER TORAH for Shabbat Shemot because of it mentioning Moshe and Aharon, two important people introduced in this Torah portion. Ashear Manuscript I. Cabasso- Semehim
שמחים
Bayat 349 267 הודך Moses Ashear Wedding of Ezra S Tawil. Song is a mixture of Bayat and Hijaz. Ashear Manuscript I. Cabasso Qaddish
I. Cabasso Qaddish
I Cabasso- Naqdishakh
I Cabasso - Pizmon
נקדישך
Bayat 350 268 'הללו את ה Moses Ashear Matan Torah. Ashear Manuscript I Cabasso
I Cabasso
Bayat 351 269 איומה לי שובי בחבה Moses Ashear Ashear Manuscript I. Cabasso
Bayat 352 270 לדודי נא Moses Ashear Ashear Manuscript I. Cabasso
Bayat 354 272 תנהלני לעיר כבודך Moses Ashear Serure. Ashear Manuscript I. Cabasso
Bayat 355 273 יה הושיעה עדתי Moses Ashear Wedding of Jacob Isaac Cabasso, father of Eli and Isaac J Cabasso. Ashear Manuscript Photograph of Isaac Cabasso with DMB I. Cabasso
Bayat 356 274 אל חי שוכן Moses Ashear Maqam Kourd Paragraph 1 can be applied to El Hahodaot and Paragraph 3 can be applied to Qaddish. Appropriate for Shabbat Re'eh. Arabic is sung by Daoud Hosni. Ashear Manuscript I. Cabasso Qaddish
I Cabasso- EH & Qaddish
שמחים
Bayat 358 276 אל דורשה נפשי Raphael Tabbush Tabbush Manuscript I. Cabasso- Mimisrayim
ממצרים
Bayat 359 276 אבי כחותם שימני Shrem Manuscript I. Cabasso- Qedusha
נקדישך
Bayat 361 278 לך חילי Ezekiel Dweck Shrem Manuscript I. Cabasso
Bayat 362 278 אל נעלה רפא Moses Ashear Eli Ashear Bar Misvah. Kislev 1929. Leaflet I Cabasso
I Cabasso
I Cabasso- Nishmat
קדיש
Bayat 363 280 שובי העדי Moses Ashear Written May 26, 1940. Song in memory of Rabbi Shimon Bar Yohai, for Lag LaOmer. Leaflet I. Cabasso
כתר
Bayat 364 282 יה נורא ונשגב Moses Ashear Mordechai Israel Missry Bar Misvah. March 19, 1935. Leaflet I. Cabasso
Bayat 365 284 לאל עתרתי תעלה Moses Ashear David Moshe Ashear Wedding. March 14, 1937. Leaflet I. Cabasso
Bayat 368 288 אנא אנא אימא Moses Ashear Moshe Pinehas Schwecky Bar Misvah. Sivan 1931. Leaflet I. Cabasso
Bayat 371 291 יחידה התנערי Moses Ashear Bar Misvah of Joe Saff. The pizmon contains references to Bar Mitzvah as well as allusions to the particular situation of the Saff family. 1933. Leaflet Photograph of Joseph E Saff I. Cabasso
Bayat 379 299 אני לו אשיר Moses Ashear Continuation of previous song. Abdel Wahab song EL NIL NAGASHI. The section that Menaged is using is minute 2:40 through 4:20 of the Arabic song. In the pizmon it's from the 5th line on page 300 (Malkekh Yinhar) until the 12th line (El Ahoub Yahel Lah). Leaflet I. Cabasso
I. Cabasso - only page 300
שועת עניים
Bayat 381 302 שבחך אני אגידה Ezra Mishaniye Composed by Hakham Ezra Mishaniye for Nissim Franco, Hazzan of Congregation Magen David and subsequently Shaare Zion (Brooklyn, New York), for the occasion of the Bar Misvah of his son, Steve Franco (yeshaya) . It is sung to the Arabic melody of ANI MANI RAYISAH. Can be applied to Odecha or Keter. Bar Misvah on January 19, 1950. Leaflet Photograph of Nathan Nissim Franco I Cabasso- Semehim
כתר
Bayat 382 304 חוס לעמך Ezra Mishaniye Sam Haddad- "Simbol" (Joseph) Kassin Wedding. December 1, 1951. Leaflet I Cabasso
קדיש
Bayat 387 311 יה אל הבט למענה Ezekiel Dweck Written during the time of the Holocaust. Shrem Manuscript I. Cabasso- Qaddish
I Cabasso- SA
קדיש
Bayat 388 312 שירו שיר חדוה Ezekiel Hai Albeg Benjamin Becker (Red Book) or Albert Levy (Mizmor Shir Book) Bar Misvah. I. Cabasso
Isaac Cabasso- Qaddish
נשמת
Bayat 391.05 318c קולי שמעה I. Cabasso
I. Cabasso - El Hahodaot
אל ההודאות
Mehayar-Bayat 392 319 מגן ועזרה Moses Ashear Shames wedding. Alludes to the Ten Sefirot. I. Cabasso
Mehayar-Bayat 395 321 אשיר אני בבית נאוה Moses Ashear J Gindi. I. Cabasso
I Cabasso 2
קדיש
Mehayar-Bayat 397 323 יה מתנשא Moses Ashear Meyer Salem wedding. Ashear Manuscript Isaac Cabasso- Rau Banim
Mehayar-Bayat 398 324 מלכי יוצרי Moses Ashear Composed by H Moshe Ashear in honor of the wedding of Ezra Moshe and Nahmo Azar Cohen, on February 25, 1925. Photographs courtesy of descendents Jack and Ezra Azar. Ashear Manuscript Wedding of Ezra and Nahmo Azar 2-25-1925 Photograph of Ezra Moshe and Nahmo Azar I Cabasso
שועת עניים
Mehayar-Bayat 399 325 מראשית כל Moses Ashear Harari wedding. Ashear Manuscript I Cabasso
קדיש
Mehayar-Bayat 406 331 מלך הדור Moses Ashear Maqam Kourd Wedding of Isaac Haim Massri; March 20, 1934. Leaflet I. Cabasso
קדיש
Hoseni 407 333 משמחי לב Each stanza ends with the name "David." Attiah Manuscript Abraham Sitehon Manuscript I Cabasso- Qaddish
I Cabasso- Nishmat
קדיש
Hoseni 409 334 דעת ומזמה דוד חזק This pizmon, entitled “Knowledge and Discretion” (HOSENI, page 334), is a very sacred song in Aleppo tradition reserved for Matan Torah, the giving of the Ten Commandments. This song pre-dates most other pizmonim in our tradition; being older than 1850. The opening verse says “Knowledge, discretion, and words of wisdom; more than them, on the day Moses spoke; her (Wisdom’s) profit is greater than fine gold; this is the Law that Moses place.” There are a total of eight stanza’s in the original manuscripts; all ending with the word “Moshe,” and each phrase, containing rich biblical allusions, rhyme with one another. The acrostic of this pizmon, “David Hazaq,” indicates that the first name of the author is David, but his specific identity is unknownto us. The melody of the pizmon is from the Arabic song “Tazri Bel Ajafen,” and is only applied for Naqdishakh three times a year: Shabbat Yitro, Shabbat Kallah (the Shabbat prior to the Shabuot festival), and Shabbat Vaethanan. Attiah Manuscript Yabess Manuscript Abraham Sitehon Manuscript Mosseri-Kozli Manuscript Commentary on Pizmon I Cabasso- Qedusha
נקדישך
Hoseni 411 336 יה אשאל ממך ידידיה חזק אמץ Attiah Manuscript Mosseri-Kozli Manuscript I. Cabasso
Hoseni 416 339 יה חסדך גלי Raphael Tabbush Aseret Yeme Teshuba. I Cabasso- SA
שועת עניים
Hoseni 417 340 אל הנאזר בגבורתיה Raphael Tabbush Tabbush Manuscript I Cabasso- Qaddish
Hoseni 425 348 יהיו כמוץ Israel Najara Attiah Manuscript Abraham Sitehon Manuscript I Cabasso- EH
אל ההודאות
Hoseni 430 353 אמרי פי והגיוני אברהם Maqam Hoseni or Tahir. Attiah Manuscript Abraham Sitehon Manuscript Yabess Manuscript Isaac Cabasso- Semehim
I Cabasso- Semehim
שמחים
Ashiran 431 354 אני אשיר שיר Ezra Moshe Soued I Cabasso
שועת עניים
Rahawi Nawah 434 358 מגן אל צורי Moshe Tabbush Manuscript I. Cabasso- Qedusha
Isaac Cabasso- Qaddish
I Cabasso
קדיש
Rahawi Nawah 438 361 בנה לי זבול משכני רפאל חזק Pesah melody. Attiah Manuscript Abraham Sitehon Manuscript Yabess Manuscript Mosseri-Kozli Manuscript A Z Idelsohn notes, 1923 Isaac Cabasso- Rau Banim
נקדישך
Rahawi Nawah 439 361 מי ימלל Mordechai Abadi This pizmon, (Maqam NAWAH, page 361), is composed by H Mordekhai Abadi (Aleppo, 1826, - Jerusalem, 1884), author of "Dibre Mordekhai," and other Halakha responsa. There are a total of 5 stanzas in this pizmon; corresponding to מ-ר-ד-כ-י. "Who can recount the strengths and wonders of the most perfect and wise?" the poem begins, and then proceeds to list the miracles that God orchestrated as the Children of Israel leave Egypt. Starting with the third stanza, the 10 plagues that occurred in Egypt are poetically described. In the last verse, after the festival of Pesah is mentioned, there is a reference to the belief that Pesah, a time of a previous redemption, will be the season in the future when "we will be redeemed." As per the Hazzanut notes of H Moshe Ashear, this song is reserved for Shabbat Bo and Shabbat Hagadol. The Ades synagogue in Jerusalem, however, has a tradition of using this song one week earlier on Shabbat Vaera. Abraham Sitehon Manuscript I Cabasso
ממצרים
Saba 452 375 עליון רם גדול Ezra Attia Manuscript I. Cabasso- Qaddish
Isaac Cabasso- Nishmat
נשמת
Saba 458 380 יחיש מבשר Mentions Eliahou HaNavi. Related to Passover. Arabic title is Ya'ish WeYe'shaq Qalbi, sung here by Sheikh Yousef El Manyalawi. Ashear used it for Qadish for NASO in 1937 & 1938) I. Cabasso - Nishmat
I. Cabasso - Nishmat
נשמת
Saba 460 381 היום על עדרי Raphael Tabbush I Cabasso
Saba 467 385 רם אמור Raphael Tabbush Hamaoui Manuscript Tabbush Manuscript A Z Idelsohn notes, 1923 I. Cabasso - Nishmat
I Cabasso- EH
Saba 472 389 יה אודה Raphael Tabbush Hamaoui Manuscript Tabbush Manuscript I. Cabasso
שועת עניים
Saba 481 397 יה אל גדול ונאדר Tu Bishvat/ Baqashot. The text of this song has nothing to do with Tu Bishvat except for the references to inviting guests to eat different fruits. The reason why this tune is used for Tu Bishvat is based on a Judeo-Arabic song with the same tune as this. Tabbush Manuscript I Cabasso
שמחים
Saba 483 398 ענני יה I. Cabasso
I. Cabasso - Nishmat
נשמת
Saba 484 399 יה הוריד נא Hamaoui Manuscript I Cabasso
ממצרים
Saba 485 400 אל בידו אליהו חזק "El Beyado Yado Yado," (SABA, page 400) translated as "God, with His hand, will redeem Israel his servant" is used to herald the month of Nisan, the month of redemption, and the Pesah festival. The acrostic of this song is "Eliahou Hazaq" (אליהו חזק); referring to Eliahou HaNabi, the one who will announce the redemption. The author of this song is most probably H Raphael Antebi Tabbush from Aleppo, Syria. The melody of this is from the Arabic song "Hai Kardo Kardo." Originally, there were two separate texts written for this melody; one entitled "Beyado" (not discussing the month of Nisan) and the other called "El Beyado." Eventually, the author merged the two songs into one; retaining the first stanza of the "Beyado" song (אהבתיך צור ידידי) and putting it into the holiday-oriented "El Beyado" song. This pizmon can be sung as PIZMON SEFER TORAH on the Shabbat prior to Rosh Hodesh Nisan, and the melody of this pizmon, as per H Isaac Cabasso, can be applied to Mimisrayim on Shabbat Hagadol. Hamaoui Manuscript Tabbush Manuscript Tabbush Manuscript I Cabasso
כתר
Saba 489 403 קומי יונה Israel Najara I. Cabasso
Saba 490 403 אל חי ונורא Abraham Shabbat Bereshit. I. Cabasso
קדיש
Saba 501 415 חיש משגבי Raphael Tabbush "Hish Misgabi" (SABA, page 415) is a pizmon composed by H Raphael Antebi Tabbush in honor of Purim. It has been said by Rabbi Aaron Hamaoui of Boston that H Raphael Antebi Tabbush (d. 1918) was blind in his later years, and he needed his students to assist him to walk in the shuq, market, in Syria. One day, as he was walking, he heard the catchy Arabic melody “Hisbi Rabi“ being chanted in the market place. H Tabbush then rushed home, and immediately, he dictated words to his student, H Eliahou Hamaoui, the grandfather of Rabbi Aaron Hamaoui, to fit this melody. This ended up being “Hish Misgabi”; a song in honor of Purim. This pizmon has the acrostic “Raphael Hazaq”, and has 5 stanzas (in addition to the first verse, which serves as the chorus). The melody of this pizmon can be applied to Keter or Va’ani Tefilati, but should only be applied in close proximity to Purim. Hamaoui Manuscript Tabbush Manuscript I. Cabasso
I Cabasso
כתר
Saba 503 417 ידידי רועי מקימי ישראל חזק Yedidi Ro'ee Meqimi (SABA, page 417), whose acrostic is "Yisrael Hazaq," is written by H Israel Najara (1555-1625). This poem compares God to a shepherd who takes care of a flock of sheep. The sheep, mentioned at the end of each stanza, is a metaphor for the people of Israel. It is God, the shepherd, who rescues Israel, the sheep, from her enemies and who will gather a scattered people back to the Holy Land to rebuild the Temple. This relates to the Torah portion of Vayesse due to the reference in the last stanza to Genesis 29:9 when "Rachel comes out with her sheep." When Jacob is a refugee, it isn't until he spotted Rachel that he finds the hope needed to survive. On Shabbat Vayesse, the melody of this pizmon is traditionally applied to Semehim. Although SABA is not the "Maqam of the Week," the Hazzan should switch from AJAM to SABA shortly before Semehim to apply this important melody. Attiah Manuscript Yabess Manuscript Mosseri-Kozli Manuscript I Cabasso - Semehim
שמחים
Saba 505 422 אנה אלך מרוחך ישראל Attiah Manuscript Yabess Manuscript Abraham Sitehon Manuscript I Cabasso- Mimisrayim
I Cabasso
אל ההודאות
Saba 509 425 אל מוכתר בכתר Moses Ashear פיוט על סדר אלף בית אומרה- Alludes to 10 Sefirot. Ashear applies this tune often to Naqdishakh. Ashear Manuscript I. Cabasso
I. Cabasso - Nishmat
I Cabasso- El Mukhtar- Nishmat
I Cabasso 2
נשמת
Saba 510.5 426a לי יה לי יה יבנה יה NLevy I Cabasso- EH
Saba 511 427 רצני אהוב Ezra Dweck and Gabriel Shrem In honor of Hakham Baruch Ben-Haim when his son, Eli Ben Haim was born. Also, a song for the month of Nissan. Leaflet Photograph of H Barukh Ben Haim Isaac Cabasso- Qaddish
הללויה
Sigah 515 432 יצו האל יעקב עבדי Alludes to the 10 Sefirot. Attiah Manuscript Yabess Manuscript Abraham Sitehon Manuscript I Cabasso- Nishmat
נשמת
Sigah 517 434 ראש פעלי Arabic: Eshfa'ouli. Sung by Muhammad Salim. I. Cabasso- Qaddish
קדיש
Sigah 520 436 עורי כלה I. Cabasso- Qedusha
I Cabasso - Qedusha 2
נקדישך
Sigah 522 438 מלך רם ונשא Moshe Ashkenazi Tabbush Manuscript Isaac Cabasso
פזמון
Sigah 523 439 את כלה Alef-Bet. Tabbush Manuscript I. Cabasso- Qaddish
Isaac Cabasso- Qaddish
Isaac Cabasso
קדיש
Sigah 525 441 אשיש אל בך This song is a DOR and the name in Arabic is 'Aziz Hobak. I Cabasso- Qaddish
קדיש
Sigah 528 443 אל יצרני לעמל Raphael Tabbush Maqam Awj-Oj Isaac Cabasso- Nishmat
נשמת
Sigah 530 444 דבר סתר גל Raphael Tabbush Maqam Rast I. Cabasso: Hashem Melekh
ה' מלך
Sigah 532 445 חסדך עם Sing for philantropist. Hamaoui Manuscript Tabbush Manuscript Tabbush Manuscript I. Cabasso
Sigah 533 445 יה אוחיל Raphael Tabbush Maqam Awj-Oj Hamaoui Manuscript Tabbush Manuscript I. Cabasso
Sigah 536 447 אדיר ונורא Tabbush Manuscript I. Cabasso
Isaac Cabasso- Qaddish
קדיש
Sigah 538 448 רזי עולם Raphael Tabbush Shalosh Regalim. Tabbush Manuscript I. Cabasso- Qaddish
קדיש
Sigah 540 449 ארך זמני Pesah association. I. Cabasso
I. Cabasso- Shav'at
שועת עניים
Sigah 541 450 קץ ימין יפרח יציץ I Cabasso- Naqdishakh
I Cabasso- Naqdishakh 2
Sigah 542 451 יחיד אל דגול מרבבה To welcome a Hakham. Hamaoui Manuscript Abraham Sitehon Manuscript Shir Ushbaha, 1921 I. Cabasso
בפי ישרים
Sigah 543 451 שוכן רומה Rosh Hashana. I. Cabasso
I Cabasso
Sigah 545 452 אגילה אגילה Hamaoui Manuscript Tabbush Manuscript I. Cabasso- El Hahodaot
I. Cabasso - Alternate version
אל ההודאות
Sigah 550 456 ידיד השב Isaac Dabbah Abraham Sitehon Manuscript Mosseri-Kozli Manuscript Mosseri-Kozli Manuscript I. Cabasso
ממצרים
Sigah 552 457 ראה זר גבר Raphael Tabbush Hamaoui Manuscript Tabbush Manuscript I. Cabasso
I Cabasso- Mimisrayim
ממצרים
Sigah 556 462 אל עושה נקמה This pizmon (SIGAH, page 462), whose first words are translated "God who makes revenge," is an entertaining song that retells the miracle of Purim using rhymes. There are a total of 22 stanzas in this piece; corresponding to each letter of the Hebrew alphabet (א״ב). Within a stanza, each clause rhymes with one another, except for the last clause of the stanza, which rhymes with all the previous stanzas. The pizmon, which is classified as Maqam OJ in the older manuscripts, originates from Aleppo and is older than 1850. The author of this piece is uncertain, although there is a possibility that it may be H Raphael Antebi Tabbush. The melody of this pizmon is from the Arabic "Ya Dini Yeaman," and is typically applied to Shavat Aniyim on Shabbat Zakhor, and to El Hahodaot on Purim itself. The song concludes with a prayer for redemption; to give good things to the Jewish nation in order to raise their spirits. Hamaoui Manuscript Tabbush Manuscript I Cabasso
שועת עניים
Sigah 557 464 אור גילה Raphael Tabbush Purim. A song of praise and thanksgiving for God's deliverance of the Jews from Haman. The pizmon, by Refael Antebi (19th century), has allusions to the Megillah as well its midrashim. The Jews got saved from the evil decree after prayers. Shir Ushbaha, 1921 A Z Idelsohn notes, 1923 I Cabasso- (3) songs
אל ההודאות
Sigah 563 468 ענני אל במרחב יה Ezra Isaac Cabasso- Nishmat
I Cabasso - Qaddish
קדיש
Hijaz 571 476 אל רם נורא ואיום Raphael Tabbush Maqam Shehnaz Yom Kippur. Tabbush Manuscript I Cabasso- Pizmon & EH
I Cabasso- Naqdishakh
שמחים
Hijaz 572 477 ירצני אהוב יה אלי Yehudah Ben Noah Maqam Shehnaz Yabess Manuscript I. Cabasso
Hijaz 574 478 רבת שבעה Raphael Tabbush High Holidays. Borrows the melody of the Spanish song "Mis Hermanos" ("My Brothers"). Tabbush Manuscript I. Cabasso
I Cabasso
נקדישך
Hijaz 579 481 אתה רוממה אתה Tabbush Manuscript I. Cabasso
I. Cabasso 2
שמחים
Hijaz 580 482 רודף צדק ומשכיל Raphael Tabbush Shabbat Vayehi. Tabbush Manuscript I. Cabasso
ממצרים
Hijaz 580.01 482a יחיד ורם Isaac Cabasso
Hijaz 585 485 רוכב עבים Raphael Tabbush Shemini Asseret. I Cabasso
שועת עניים
Hijaz 590 488 אור הנעלם א''ב Tabbush Manuscript I Cabasso- Pizmon & EH
כתר
Hijaz 591 490 שמח נפשי Shelomo Hazaq Arabic is : Qado Kal Mayas. I Cabasso- SA
ממצרים
Hijaz 598 496 יה לגני בא נא יה Moses Ashear Ashear Manuscript Isaac Cabasso- Nishmat
Hijaz 602 498 מהר חביבי Moses Ashear Ashear Manuscript Isaac Cabasso
I Cabasso- Nishmat
נשמת
Hijaz 605 501 אל השב Moses Ashear Same melody as page 491. Ashear Manuscript Isaac Cabasso
Hijaz 605.5 502a מול אלי וגודלו NLevy I Cabasso- Semehim
Hijaz 610 506 נדה אני Moses Ashear Bar Misvah of Shaul Abraham Houssni. January 1938. Leaflet I Cabasso - Qaddish
קדיש
Hijaz 611.01 509 אנא אלי נאמן I Cabasso- Qaddish
Hijaz 611.1 514i יום וליל Maqam Shehnaz About the spliting of the Red Sea. Appropriate for Seventh Day of Pesah. Isaac Cabasso
860 Gahalah Maqam Bayat This Qaddish in Maqam Bayat is said to be a standard for Arbit of Saturday night. I Cabasso- Qaddish- Gahala
2104 514v אוחילה לאל אחלה פניו This is also used prior to the Amidah of Musaf on Rosh Hashanah and Yom Kippur. I. Cabasso - Nishmat
I. Cabasso
נשמת
2105 ה' הוא האלוהים נגמת מוסה אשר ע"ה I. Cabasso
נשמת
2107 בן אדמה Yehuda HaLevi Yom Kippur. I. Cabasso
קדיש
2111 Unspecified Traditional Melodies I. Cabasso
I. Cabasso
2114 שיך סלאמה חג'אזי Maqam Hijaz I. Cabasso - Qedousha
נקדישך
2115 514r יה שמך ארוממך Yehuda HaLevi Rosh Hashana---Meant to be a Reshut for the Kaddish of Yosser---Meant to recognize the greatness of Hashem. I. Cabasso
קדיש
2117 כי לה' המלוכה I. Cabasso
I Cabasso- Ajam for High Holidays
דוגמא
2118 ומבלעדיך Sample of how to read plainly after Nishmat and throughout the prayers prior to the Amidah. I. Cabasso
דוגמא
2119 שועת עניים בלתי נגון Most commonly used. I. Cabasso
שועת עניים
2120 אל ההודאות בלתי נגון Most commonly used. I. Cabasso
אל ההודאות
2127 514j חזקו וגילו מאחות קטנה This is the last verse of the above song. that the cantor sings alone. I. Cabasso
פיוט
2132 514o המבורך This is the last verse of the above song that the cantor sings alone. I. Cabasso
I. Cabasso - Qaddish
פיוט
2193 74 קדיש Maqam Baqashot I. Cabasso - Rast 1
I. Cabasso- Nawah
I Cabasso- Ajam 2
Isaac Cabasso- Ajam- Qaddish
Isaac Cabasso- Rast- Qaddish
I Cabasso- Nahwand 1
I Cabasso- Nawah 1
I Cabasso- Nahwand 2
I Cabasso- Bayat 02
I Cabasso- Plain Reading- No Maqam
I Cabasso- Qaddish- Nahwand
Haggadah 2302 כי לא נאה Maqam Ajam I Cabasso
Azharot 2351 A4 אזהרות Solomon Ibn Gabirol Composed by Sephardic Poet H Solomon Ibn Gabirol. Recited on the Shabuot holiday. Day 1- Positive Commandments. Day 2- Negative Commandments. I Cabasso- Semehim
שמחים
2353 שמח בני חתן נעים בן פרת יוסף Maqam Hoseni Arabic melody: רקץ אל באן. Specifically applied to Nishmat on weeks related to Mattan Torah. Hamaoui Manuscript I Cabasso- Opening & Nishmat
נשמת
2642 מלכי איום ונורא Ezekiel Hai Albeg Maqam Sigah Lehen: Wansit Ta'abi. Pizmon by E Albeg, in Maqam Sigah, composed in honor of H Mordekhai Maslaton on the day of a Torah Dedication in Congregation Ahi Ezer. Song mentions Menorah. E Albeg, "Mizmor Shir." I Cabasso
אל ההודאות
2643 Allamou Kaifa Yagfou Maqam Sigah Arabic song of Abdel Wahab; Maqam Sigah. Popular tune for El Hahodaot. I Cabasso- EH- Sigah
אל ההודאות
Sigah 2684 אדון עולם ישועתי אליעזר Melody of this song traditionally associated with Purim, although nothing in the song's text refers to holiday. Yabess Manuscript Shire Zimrah, Algiers, 1889 I Cabasso- Qaddish
2729 לך אל חי יצחק ירנן Maqam Ajam "Doulab AJAM" I Cabasso- EH
2730 Ahon Aleq (Abdel Wahab) Maqam Ajam I Cabasso- Mimisrayim
Haftarot 3985 P568 הפטרת וזאת הברכה Joshua 1:1–9. Simhat Torah. Aleppo Codex- Joshua 1 I Cabasso- Haftarat Simhat Torah
ראש יהושע
4086 N3 כי לה' המלוכה The pieces of prayers that are sung chanted in the different maqamat. I. Cabasso: Mahour
I. Cabasso- Sample in Ajam
I. Cabasso- Another Ajam Sample
I. Cabasso: Sigah
I. Cabasso- Nahwand
I. Cabasso- Rast
I. Cabasso- Sigah
I. Cabasso- Bayat
I. Cabasso- Saba
I Cabasso- Ajam Opening
I Cabasso- Hijaz Opening
Cabby 2015- RAST
Cabby 2015- MAHOUR
Cabby 2015- AJAM
Cabby 2015- NAHWAND
Cabby 2015- BAYAT
Cabby 2015- HOSENI
Cabby 2015- SABA
Cabby 2015- SIGAH
Cabby 2015- HIJAZ
4094 N4 נשמת Pillar #1 of Shaharit. Heavy musical style. I Cabasso- Nishmat- Sigah
4096 N7 אל ההודאות Light musical style. I Cabasso- Bayat 01
I Cabasso- EH- Ajam
4099 N20 נקדישך Pillar #3 of Shaharit. Heavy musical style. I Cabasso- Bayat 01
I Cabasso- Saba- Qedusha
4859 El Leil Yetawil Alayah This is a song from Abdel Wahab. Using this for Nishmat on Yom Kippur was an innovation of the Tawil brothers. I Cabasso- Nishmat (Nahwand)
נשמת
Minha-Arbit 5000 ובא לציון I Cabasso- Uba Lesion- Nahwand
I Cabasso 2
Minha-Arbit 5001 ואני תפלתי I Cabasso- Rare Traditional Tune
5568 שירו לאל ברכו שמו שלמה Maqam Sigah Old SU. Old SU. I Cabasso- Nishmat
נשמת
5569 קדיש המערה Maqam Rahawi Nawah Qaddish Ha'Me'arah, literally "The Qaddish of the Cave," is named such, because each Friday night in the Great Synagogue of Aleppo, they used to go to the Cave of Eliahou the Prophet, read Tehillim, and use this tune for Qaddish. I Cabasso- Qaddish
samfranco.com