February 19, 2017 ~ Shabbat MISHPATIM. NAWAH/SABA.