September 19, 2020 ~ ROSH HASHANA.

Abraham Isaac Antebi

samfranco.com