July 17, 2018 ~ Shabbat EKHA. Maqam HIJAZ.

Nissim Lopez

Pizmonim

Section Pizmon Page Song CommentaryRecordings Application
Sigah 516 433 נבחר בידיד Shabbat Vayishlah. M. Nadaf
Recording- Nishmat
נשמת
samfranco.com