June 26, 2019 ~ Shabbat SHELAH. Maqam HIJAZ.

Nissim Lopez

Pizmonim

Section Pizmon Page Song CommentaryRecordings Application
Sigah 516 433 נבחר בידיד Shabbat Vayishlah. M. Nadaf
Recording- Nishmat
נשמת
samfranco.com