January 26, 2020 ~ Sh VA'ERA. M HOSENI.

Bayat - بياتي

Introduction

Maqam Bayat (בייאת  / ביאת ) is the most common of the Syrian Maqamat. More songs in the pizmonim book are classified under this maqam than any other.

Bayat, which in Arabic means 'a complete oath of loyalty to an emir', symbolizes an pledge of allegience between two parties (as is the case with Bar Misvah- an oath between man and God).

Bayat is associated with the occasion of a Bar Misvah due to its wealth of Bar Misvah pizmonim. It is used on Mossaei Shabbat due to its wealth of Mossaei Shabbat pizmonim. This maqam has a mellow mood to it and therefore is used for Arbit Mossaei Shabbat and Mossaei Yom Tob when the mood of ending the day is such. Bayat is also used for the birth of a baby girl. A possible explanation for this is that daughter in Hebrew is BAT, which sounds somewhat similar to Bayat.

The Jews of Damascus use this maqam to close a Humash.

 

Bayat tetrachord: starting on D

Index

Pizmon Page Song CommentaryRecordings Application
299.11 237k שמחה שמחה אהל שמחה Arabic: "Linda Linda" F Samra
300 238 יחיד רם Raphael Tabbush First song at all Sebets. The initials at the beginning of each stanza form the acrostic 'Yosef'. Hamaoui Manuscript Tabbush Manuscript M. Tawil
G. Shrem
Fule Yanani
Moshe Diib Laniado
Recording
פזמון
301 239 למה בא אויבי Raphael Tabbush Arabic Melody: لما بان. Tabbush Manuscript Darwish El Hariri
Maury Blanco
302 239 נורא ורם Raphael Tabbush The pizmon incorporates the poet's name and hints at the shortest prayer in the Bible, "El na Refah na Lah", "Oh God, pray heal her now" (Numbers 12:13). The Text of this pizmon calls of God to "heal my sickness and pain". The pizmon also asks God to banish the "son of Hagar". Hamaoui Manuscript Tabbush Manuscript S. Salem
E. Sayegh
Fule Yanani
G. Shrem
G. Shrem
Recording
Y Nahari
H Abraham Zafrani
303 239 יהי נא לן נחת Tabbush Manuscript G. Shrem
G. Shrem
Recording
Maury Blanco
304 240 אתה סתרי אל נורא אלי Hamaoui Manuscript E. Sayegh
305 240 יפת עין Ezra Attiah Siman "Yeshaya". Yeshaya is the name of his father. Pizmon for Abi HaBat. Y. Hamaoui
Fule Yanani
I. Cabasso- Nishmat
G. Shrem
Recording
R Barzani- Nishmat
R Barzani- Keter
נשמת
306 241 אל יצרת Raphael Tabbush Aseret Yeme Teshubah. Can be used for Shabbats of Maqam Bayat-Hijaz. Hamaoui Manuscript Tabbush Manuscript G. Shrem
G. Shrem - Qedusha
G. Shrem
R Elnadav- Qaddish
Naftali Tawil- Qedusha
I Cabasso- Nishmat
307 241 עז ומחית Hamaoui Manuscript Tabbush Manuscript S. Salem
Arabic
Moshe Diib Laniado
Recording
M Habusha
Iraqi- Maqam Bayat
קדיש
308 242 יה אלי מהר Raphael Tabbush Title in Red Book of "Abd Al Ekhoua" is incorrect. The actual title is “min abli mah ahwah algamal.” I. Cabasso- Nishmat
M Tawil
S. Salem
Y. Bozo
Amos Dodi
G. Shrem
Recording
M Habusha
Isaac Cabasso- Nishmat
I Cabasso- Nishmat 3
Naftali Tawil- Nishmat
Arabic
Maury Blanco
נשמת
309 242 אני אגיד בקהל עם זו Arabic: Ahd El Ekhewwa. DOR in Maqam Bayat. M. Nadaf
S. Salem
E. Menaged
I. Cabasso- Qaddish
Amos Dodi
Recording
E Menaged- Qaddish
Arabic: Ahd El Ekhewwa
H Obadia Yosef
Maury Blanco
310 242 חנני מלך Habib Tabbush Manuscript S. Salem
E. Sayegh
Y. Bozo
Amos Dodi
Recording
Moshe Diib Laniado
311 243 שבחו אל רוממו Hatan/Kallah. E. Sayegh Kaddish
G. Shrem
E. Sayegh
G. Shrem
Recording
I Cabasso- Nishmat
נשמת
312 243 אויבי הכני Arabic is "Hebbi Da'ani" sung by 'ABD EL HAI HILMI. S. Salem
Recording
Moshe Diib Laniado
Maury Blanco
313 243 אבוא אל ציון I. Cabasso
E Sayegh
נשמת
314 244 היכלו היכלו Raphael Tabbush Hanukkah. Thanking God for the deliverence against the enemies. Like "Al Hanissim", this song opens and closes with the Beit Hamikdash. This song also mentions Matityahu and the lighting of the Menora. Hamaoui Manuscript Tabbush Manuscript A Z Idelsohn notes, 1923 M. Nadaf
Recording
Maury Blanco
315 244 יחידתי בת אימה Raphael Tabbush I. Cabasso
Recording
שמחים
316 245a למה אויבי רדפוני I. Cabasso
317 245a אנא הקשב לצפצופי
318 245a אל גאל עם נזנח Arabic: El kamal fel maleh Arabic: version of Cheikh Yousef el Many
Moshe Diib Laniado
David Saliah, Knis Ades
Arabic: version of Cheikh Sayed el Safdi
Recording
319 246 מעזי אז כלה קץ Raphael Tabbush Shalosh Regalim. Ma'Uzi, meaning 'the source of our strength', was composed to be sung during the three festivals when we are commanded to rejoice. It is based on Psalms 42-43 which are said throughout the Sukkot holiday. The words of the pizmon, like Psalms 42-43, are clearly tinged with longing, melancholy, and even pain. They remind us of the times when our hopes were raised, when we thought that redemption was at hand, only to have those hopes crushed. Only at the end does it conclude with hope of returning to the temple in the future during the three festivals. Commentary on Pizmon N. Salem
Vital Israel
E. Menaged
Fule Yanani
I. Cabasso- Shav'at
G. Shrem
Recording
R Barzani- Shaveat
I Cabasso
E Sayegh
שועת עניים
320 246 חביבי הב J. Mosseri
I. Cabasso
Recording
321 247 שא לזנוחך E. Menaged
Moshe Ner Geon
Moshe Diib Laniado
Amos Dodi
Recording
H Obadia Yosef
Maury Blanco and Aram Soba Orchestra
322 247 ארחם יפה דודי
323 248 אלי לידי מלא Shabbat Hazon.
324 248 חזק אל ידי I. Cabasso
Recording
325 249 תדום נפשי תדום Shelomo Tob Cohen
326 249 ארוממך Simhat Torah. Many themes are in this pizmon including: redemption, bringing us to the time when we made pilgrimages tot eh Temple, to have mercy on Israel in exile. The Torah is mentioned throughout. Tabbush Manuscript Fule Yanani
G. Shrem
ממצרים
327 251 חיש זמנו Raphael Tabbush A Z Idelsohn notes, 1923 Arabic- Hai Zaino Zaino
F Samra
ממצרים
328 252 אנא קץ לי Nissim Hamaoui Manuscript Tabbush Manuscript G. Shrem
ה' מלך
329 252 עדתי הנעה תהללך Nissim
330 253 רם צורי נעלה Raphael Tabbush J. Mosseri
330.1 253a עדינה מראיך הראיני ASaban Abi HaBat; Abraham Sasson. 1983. F Samra
331 254 אל רם ואיום E. Marcus
J. Mosseri
I Cabasso- Shavat
Naftali Tawil- Shavat
שועת עניים
332 254 מה טוב חלקך Hatan. I. Dayan
שועת עניים
333 255 ידידי השכחת Matan Torah. Yosef Hamaoui
M Kairey
G. Shrem
Recording
קדיש
334 256 אשיר לאל איום אני יצחק דבח חזק Song for the months of the year. Usually applied for Semehim the Shabbat prior to Rosh Hodesh Nissan. Attiah Manuscript Abraham Sitehon Manuscript D Binker
D Binker- Semehim
שמחים
335 257 יתן אל שלמא רבא ישעיה Gabi Falak
Gabi Falak- Keter
כתר
336 257 רנה ותהלה ישראל Raphael Tabbush Rosh HaShana. Tabbush Manuscript M Kairey
Fule Yanani
Recording
Semehim
Maury Blanco
אל ההודאות
337 258 ידי אשא לדבירך יוסף חזק Mossaei Shalosh Regalim. Attiah Manuscript Yabess Manuscript Abraham Sitehon Manuscript G. Shrem
Recording
ראו בנים
338 259 אדיר אל נעלה אבטליון Simhat HaSho'eba. Abraham Sitehon Manuscript Yabess Manuscript Attiah Manuscript
338.1 318br רם גלה לקץ הנסתם Raphael Tabbush Hamaoui Manuscript Recording
339 260 לשם יי צבאות Moses Ashear Bar Misvah. Ashear Manuscript I. Cabasso
340 260 בעדי יה בעדי Moses Ashear Ashear Manuscript G. Shrem
Recording
Naftali Tawil- EH
אל ההודאות
341 261 הבו גודל Moses Ashear Bar Misvah. Ashear Manuscript M Kairey
Recording
Moe Tawil
שועת עניים
342 262 אבות הבנים Moses Ashear Gindi Bar Misvah. Ashear Manuscript M Kairey
343 263 מה יפו לי פעמיך Moses Ashear Bijou. Ashear Manuscript I. Cabasso
Shrem and Cabby
344 264 מענה לשון Moses Ashear Safdieh. Ashear Manuscript I. Cabasso
I. Cabasso- Qedusha
M. Nadaf
Naftali Tawil- Halleluya
Shrem and Cabby
הללויה
345 265 מלך צור עולמים Moses Ashear Pre 1928 for Hebrat Qehal Qadosh Agudath Ahim. חברת אגודת אחים / Hebrath Agudath Ahim / The oriental Hebrew Aid Society and Congregation, 87 Eldridge Street, New York. Ashear Manuscript E. Menaged
E. Menaged 2
E. Menaged 3
I Cabasso
346 266 אל מאד נעלה Moses Ashear The pizmon “El Meod Na’ala” (BAYAT, page 266) is one of the most famous compositions written by cantor H Moshe Ashear (1877-1940). This was written in honor of the groom Mr Elie J Gindi (born in 1900, Syria) for his wedding (circa 1924 in Brooklyn, NY). The acrostic of the pizmon is “Eliah Moshe” with the first word of each of the three stanzas spelling “Eliah” and the second word of each stanza spelling “Moshe.” The names of the bride’s father, Moses (Attieh), and the bride, Rachel, are alluded to in the first and third stanza’s respectively. The melody of this pizmon is from polka music from Istanbul, Turkey. In the prayers, this melody is commonly applied to Semehim on weeks of Maqam BAYAT. This song is also traditionally used as the PIZMON SEFER TORAH for Shabbat Shemot because of it mentioning Moshe and Aharon, two important people introduced in this Torah portion. Ashear Manuscript I. Cabasso- Semehim
Yosef Hamaoui
G. Shrem
Recording
R. Elnadav
R Barzani- Shaveat
DMB
שמחים
347 266 מכון לשבתך עולמים Moses Ashear Bijou. Ashear Manuscript
348 267 אל צור מחסה Moses Ashear Ashear Manuscript Arabic
349 267 הודך Moses Ashear Wedding of Ezra S Tawil. Song is a mixture of Bayat and Hijaz. Ashear Manuscript M. Nadaf
E. Menaged
I. Cabasso Qaddish
I. Cabasso Qaddish
Recording
I Cabasso- Naqdishakh
I Cabasso - Pizmon
נקדישך
350 268 'הללו את ה Moses Ashear Matan Torah. Ashear Manuscript Yosef Hamaoui
G. Shrem
I Cabasso
I Cabasso
351 269 איומה לי שובי בחבה Moses Ashear Ashear Manuscript I. Cabasso
Maury Blanco
352 270 לדודי נא Moses Ashear Ashear Manuscript I. Cabasso
353 270 מראש אמנה Moses Ashear Ashear Manuscript
354 272 תנהלני לעיר כבודך Moses Ashear Serure. Ashear Manuscript I. Cabasso
355 273 יה הושיעה עדתי Moses Ashear Wedding of Jacob Isaac Cabasso, father of Eli and Isaac J Cabasso. Ashear Manuscript Photograph of Isaac Cabasso with DMB I. Cabasso
356 274 אל חי שוכן Moses Ashear Maqam Kourd Paragraph 1 can be applied to El Hahodaot and Paragraph 3 can be applied to Qaddish. Appropriate for Shabbat Re'eh. Arabic is sung by Daoud Hosni. Ashear Manuscript E. Menaged
E. Menaged 2
M. Nadaf
I. Cabasso Qaddish
Arabic: El Qalb Fi Hob
I Cabasso- EH & Qaddish
שמחים
357 274 אות אלף מאלפת א''ב Aleph Bet Song. Attiah Manuscript Shrem Manuscript Abraham Sitehon Manuscript Yabess Manuscript Mosseri-Kozli Manuscript G. Shrem
G. Shrem
Naftali Tawil- Semehim
אל ההודאות
358 276 אל דורשה נפשי Raphael Tabbush Tabbush Manuscript G. Shrem
I. Cabasso- Mimisrayim
E. Menaged- Mimisrayim
Yosef Hamaoui
G. Shrem
ממצרים
359 276 אבי כחותם שימני Shrem Manuscript I. Cabasso- Qedusha
G. Shrem
נקדישך
360 277 יוצר אדמה Bar Misvah. G. Shrem
M Kairey
Recording
ה' מלך
361 278 לך חילי Ezekiel Dweck Shrem Manuscript I. Cabasso
362 278 אל נעלה רפא Moses Ashear Eli Ashear Bar Misvah. Kislev 1929. Leaflet Yosef Hamaoui
G. Shrem
Recording
I Cabasso
I Cabasso
I Cabasso- Nishmat
קדיש
363 280 שובי העדי Moses Ashear Written May 26, 1940. Song in memory of Rabbi Shimon Bar Yohai, for Lag LaOmer. Leaflet G. Shrem
I. Cabasso
G. Shrem
G. Shrem
כתר
364 282 יה נורא ונשגב Moses Ashear Mordechai Israel Missry Bar Misvah. March 19, 1935. Leaflet I. Cabasso
365 284 לאל עתרתי תעלה Moses Ashear David Moshe Ashear Wedding. March 14, 1937. Leaflet I. Cabasso
366 286 אשיר לאל דר זבולה Moses Ashear Wedding of Isaac Shaul Semah. August 25, 1940. This is the last documented pizmon of Moshe Ashear; written a month before his demise. Shrem Manuscript Leaflet E. Marcus
367 287 מבטן אתה הוא גוחי Moses Ashear Moshe Pinehas Schwecky Bar Misvah. Sivan 1931. Leaflet
368 288 אנא אנא אימא Moses Ashear Moshe Pinehas Schwecky Bar Misvah. Sivan 1931. Leaflet I. Cabasso
369 289 מגן עוזר רם ונורא Moses Ashear Isaac Joseph Shasho Bar Misvah. 12/21/1934. Leaflet Arabic
DMB
ממצרים
370 289 יה אותי על ידי Moses Ashear Shasho Bar Misvah. Continuation of above song. 12/21/1934. Arabic
371 291 יחידה התנערי Moses Ashear Bar Misvah of Joe Saff. The pizmon contains references to Bar Mitzvah as well as allusions to the particular situation of the Saff family. 1933. Leaflet Photograph of Joseph E Saff I. Cabasso
372 292 דברי שירתי- מגן בעדי Moses Ashear In honor of birth of Moshe Ashear's grandson. December 10, 1937. Shrem Manuscript Leaflet Arabic
Yosef Hamaoui
J. Mosseri
G. Shrem
ראו בנים
373 293 יחיד אלהי קדם Moses Ashear Hatan Yehezqel Haim Shalom. Tishri 1929. Leaflet J. Mosseri
E. Sayegh: Haleluyah
Naftali Tawil- Nishmat
הללויה
374 294 אלהי אבי הקשב Moses Ashear Wedding of Abraham Eliahou Abad il-Wahad. April 21, 1940. Leaflet
375 296 מרום יחיד Moses Ashear Joseph Isaac Shalom Bar Misvah. Kislev 1930. Leaflet Photograph of Isaac Shalom G. Shrem
Naftali Tawil- Qedusha
נקדישך
376 297 מאל עליון Moses Ashear Joseph Isaac Shalom Bar Misvah. Kislev 1930. Leaflet Isaac and Alice Shalom Family G. Shrem
377 298 לך קראתי יה Moses Ashear Arabic
G. Shrem
Recording
378 299 מה נעימה ויפה Moses Ashear Husney Bar Misvah; 8/29/1935. Starts Bayat and switches to Hijaz. Leaflet M. Nadaf
פזמון
379 299 אני לו אשיר Moses Ashear Continuation of previous song. Abdel Wahab song EL NIL NAGASHI. The section that Menaged is using is minute 2:40 through 4:20 of the Arabic song. In the pizmon it's from the 5th line on page 300 (Malkekh Yinhar) until the 12th line (El Ahoub Yahel Lah). Leaflet I. Cabasso
I. Cabasso - only page 300
Arabic
E. Menaged
H Obadia Yosef
שועת עניים
380 301 יחיד מרומי EDweck Bar Mitzvah song. Written by Ezra Dweck and Gabriel A Shrem for the Bar Mitzvah of Albert Joseph Shehebar. Photograph of Abraham S Chehebar Family Handwritten by G Shrem Arabic
פזמון
381 302 שבחך אני אגידה Ezra Mishaniye Composed by Hakham Ezra Mishaniye for Nissim Franco, Hazzan of Congregation Magen David and subsequently Shaare Zion (Brooklyn, New York), for the occasion of the Bar Misvah of his son, Steve Franco (yeshaya) . It is sung to the Arabic melody of ANI MANI RAYISAH. Can be applied to Odecha or Keter. Bar Misvah on January 19, 1950. Leaflet Photograph of Nathan Nissim Franco G. Shrem
Recording
I Cabasso- Semehim
כתר
382 304 חוס לעמך Ezra Mishaniye Sam Haddad- "Simbol" (Joseph) Kassin Wedding. December 1, 1951. Leaflet I Cabasso
קדיש
383 306 עזרי אקרא יה Ezra Mishaniye This pizmon is the introductory music of the following song, "Hallet Ya Rabie." Leaflet Arabic
384 307 אהלל ואביע מהללך Ezra Mishaniye Bar Misvah song for Jack Isaac Mevorach. May 8, 1950. Arabic is HALLET YA RABIE- MOHAMED ABDELWAHAB. Arabic
Recording
385 308 מעזם קרנם Ezra Mishaniye Arabic Melody: عل نسوان يا سلم سلام. Bar Misvah of Shelomo E Laniado, son of Eli Laniado, the President of Congregation Shaare Zion. April 1, 1948. Leaflet Sayed Darwish (1918)
386 309 תן נחלה עיר המזרח Ezra Mishaniye Bar Misvah of David Yehuda Safdiah. August 16, 1948. Leaflet Abdel Wahab
Recording
Moshe Mustachi
387 311 יה אל הבט למענה Ezekiel Dweck Written during the time of the Holocaust. Shrem Manuscript I. Cabasso- Qaddish
M. Nadaf
M. Nadaf 2
I Cabasso- SA
קדיש
388 312 שירו שיר חדוה Ezekiel Hai Albeg Benjamin Becker (Red Book) or Albert Levy (Mizmor Shir Book) Bar Misvah. Fule Yanani
I. Cabasso
Recording
Isaac Cabasso- Qaddish
Shrem and Cabby
נשמת
389 313 צור יה אל Ezekiel Hai Albeg Song written in honor of Charlie Serouya, Youth Minyan leader of Magen David. This pizmon was adapted from an instrumental prelude by the Egyptian composer Muhammad' Abd al-Wahhab called "Bint al Balad" ("Country Girl"), 1951. Photograph of Charlie Serouya M Kairey
S. Salem
M. Tawil
Recording
פזמון
390 316 יובילני M. Nadaf
M. Nadaf - Halleluya
M. Nadaf - Halleluya 2
Naftali Tawil- Nishmat
הללויה
391 317 עבד יאמר בלב נשבר Attiah Manuscript Yabess Manuscript Shire Zimrah, Algiers, 1889
391.01 318 אל יחיד Composed by H Ezra Dweck in honor of Hazzan Yosef Hamoui's wedding to Rosie Savdie, daughter of H Halfon Savdie. The Arabic song is Min Be'id LeBe'id Habetak. Sung by Nour El Houda (1924-1998). She was a singer and actress whose career spanned from 1942-1971. Arabic
Saul Hassoun
פזמון
391.02 318a חביבי Asher Mizrahi Maqam Kourd Siman: Asher. Lahan: Habibi Dah Habibi. E. Sayegh
Saul Nobeh Betesh
Recording
נקדישך
391.03 318b אל רם חביב Haim S Aboud Arabic
Recording
391.04 318c אל יה גרש שודדי Arabic
Recording
Hebrew Recording
391.05 318c קולי שמעה I. Cabasso
I. Cabasso - El Hahodaot
Recording
R. Elnadav
אל ההודאות
391.06 318d יקרך ישירו M. Habusha
Recording
R. Elnadav
R Barzani- Nishmat
391.07 318e יה אלי ברך קהל Arabic
Albert Cohen Saban
Saul Nobeh Betesh
Y Nahari- Qaddish
391.08 318g אמץ קהלך Arabic
Yehezkel Sion
Albert Cohen Saban
שועת עניים
391.081 318bc הלילה לילה לילה Moshe Eliahou F. Yanani
Recording
Pizmon
391.082 יפת עמי יעקב Song for wedding. Argentinian book page 308. F. Yanani
391.084 318al חכמה בינה יה אלי Pinehas Bobo Song for wedding. F. Yanani
Recording
Pizmon
391.085 זבולי שוב יעקב עבדי Bar Misvah. Argentina Book page 317. F. Yanani
391.086 יחיד ברך לעמך יעקב עבאדי Bar Misvah. Argentina Book page 318. F. Yanani
391.087 אני אשיר בקול זמרה אליהו Bar Misvah. Argentina Book page 319. F. Yanani
391.088 אל רם ונעלם יעקב עבדי Bar Misvah. Argentina Book page 321. F. Yanani
391.089 בכתר תורה Argentina Book. F. Yanani
391.0891 318k ביתי כוננה Ezra Rabia Sitehon Y. Bozo
Recording
391.0892 318at יה משה נא Selim Salem S. Salem
Recording
391.09 318h לך אנה עורך NLevy Maqam Nahwand Arabic
Recording
R Barzani- Qaddish
Hebrew Recording
קדיש
samfranco.com