August 15, 2022 ~ Shabbat EQEB. M SIGAH

��

samfranco.com