June 13, 2024 ~ Shabbat NASO. Maqam SABA.

Moshe Habusha - משה חבושה

 

Moshe Habusha biography here

 

Index of Recordings

Section Pizmon Page Song CommentaryRecordings Application
Qiddush 0.15 7 קדוש ליום שבת Qidusha Rabbah for Saturday Morning. M Habusha
Baqashot 62 70 אגדלך אלהי Abraham Ibn Ezra Discussing the relationship between man and the Creator. There are many emotions here including the mortality of man. There is more than one melody to this song; According to H. Kaire, it could be in Sigah (melody: Adon Yahid Yasad), Nahwand (Atah El Kabir), other popular Nahwand tune, or Mehayar Bayat (Mamlekhot Ha'ares). Attiah Manuscript Yabess Manuscript Aharon Rahamim Hares Baqashot Manuscript, 1917 M Habusha
קדיש
Mossaei Shabbat 72 81 אל אליהו Abraham Ibn Ezra There are many different melodies to this song. Eliyahu, who will be the announcer of the redemption will hopefully come on a Saturday night right after Shabbat and in zechut (merit) that we have observed the Shabbat. The pizmon ends in prayer. M Habusha
Rast 110 110 ידך עשת Raphael Tabbush Hamaoui Manuscript Tabbush Manuscript M Habusha
Rast 126 117 רחום בך יגל לבבי Raphael Tabbush Shabbat Va'era. Hamaoui Manuscript Tabbush Manuscript M Habusha
Rast 131 119 יה תאיר לאורי Raphael Tabbush Dor: yah talah il sa'adi. M Habusha
Rast 155.04 132b חי אל נאדר Haim S Aboud Moshe Habusha
Mahour 182 151 שבתי שבתי Raphael Tabbush Aseret Yeme Teshuba. M Habusha- Mimisrayim
שמחים
Ajam 201 165 ישא ברכה Raphael Tabbush This pizmon (AJAM, page 165) is composed by H Raphael Antebi Tabbush in honor of the installation of Rabbi Yaaqob Shaul Elyashar (Safed, 1817- Jerusalem, 1906) as the new Rishon LeSion (Sephardic Chief Rabbi) in 1893. The debut of this special song took place at the Rabbi Yohanan Ben Zakai synagogue in the Old City of Jerusalem by two choirs of boys (one from the Talmud Torah Doresh Zion and the other from the yeshiva Tiferet Yerushalayim) under the direction of H Raphael Tabbush. At the end of the performance, the Chief Rabbi thanked H Tabbush greatly and as a token of his gratitude, gave him 3 napoleon gold coins; hence the song became referred to as the "Golden Song". The title of this song "Yisa Berakha" refers to the abbreviation of Rabbi Elyashar's name (יש״א), and the acrostic of the four stanzas of this song is Yaaqob (יעקב); a reference to his first name. The melody of this song can be applied to Nishmat on weeks of Maqam AJAM, and is specifically associated with Shabbat Shofetim due to the Deuteronomy 17:20 reference of "Ya'arikh Yamim Al Mamlakhto" (translated as "long days for his reign") in the second stanza of the song. Tabbush Manuscript Moshe Habusha
נשמת
Ajam 205 168 מלך רחמן Raphael Tabbush Melekh Rahman (AJAM, page 168), or "Merciful King," is considered the ultimate wedding song. It was composed in Aleppo, circa 1897, by H Raphael Tabbush (d. 1918), for his close student, H Moshe Ashear (d. 1940), in honor of his wedding to Salha, the daughter of Mr Yaaqob Shamah. The acrostic is "Moshe" and names of family members (Moshe, Yaaqob, Shaol, Simha, Shelomo) are alluded to. The melody is from the Arabic song "Doom Ya Zaman." There are three stanzas in this song. The first two stanzas are from the point of view of the community; asking God to save the nation, and also to join in the happiness of the Hatan and Kallah on their wedding day. The third stanza, however, is from the view of the Hatan; asking to be blessed with the Blessing of Abraham. For Shabbat Vayesse, this melody can be applied in the prayers for Nishmat. The pizmon can be associated with this perasha, because we read about Jacob's wedding. Moshe Ashear and Family Manuscript Moshe Habusha
נשמת
Nahwand 266 210 לעיר חנה דורשה דודי Raphael Tabbush M Habusha
נשמת
Nahwand 277 216 יבנה ביתו Raphael Tabbush Moshe Habusha
שועת עניים
Nahwand 299.1 237j אל על שיר גיל נרון Raphael Yair Elnadav Bar Misvah of Saul Ezra Ashkenazi. Composed by R Elnadav. 1984. M Habusha
קדיש
299.101 באר ציון Raphael Yair Elnadav Maqam Nahwand M Habusha
Nahwand 299.102 237t על הרי על הרי Raphael Yair Elnadav Bar Misvah of Harry E Tawil. 1996. Composed by R Elnadav. Maqam Nahwand-Kurd M Habusha
קדיש
Bayat 307 241 עז ומחית Hamaoui Manuscript Tabbush Manuscript M Habusha
קדיש
Bayat 308 242 יה אלי מהר Raphael Tabbush Title in Red Book of "Abd Al Ekhoua" is incorrect. The actual title is “min abli mah ahwah algamal.” M Habusha
נשמת
Bayat 313 243 אבוא אל ציון Moshe Habusha
נשמת
Bayat 391.06 318d יקרך ישירו M. Habusha
Hoseni 409 334 דעת ומזמה דוד חזק This pizmon, entitled “Knowledge and Discretion” (HOSENI, page 334), is a very sacred song in Aleppo tradition reserved for Matan Torah, the giving of the Ten Commandments. This song pre-dates most other pizmonim in our tradition; being older than 1850. The opening verse says “Knowledge, discretion, and words of wisdom; more than them, on the day Moses spoke; her (Wisdom’s) profit is greater than fine gold; this is the Law that Moses place.” There are a total of eight stanza’s in the original manuscripts; all ending with the word “Moshe,” and each phrase, containing rich biblical allusions, rhyme with one another. The acrostic of this pizmon, “David Hazaq,” indicates that the first name of the author is David, but his specific identity is unknownto us. The melody of the pizmon is from the Arabic song “Tazri Bel Ajafen,” and is only applied for Naqdishakh three times a year: Shabbat Yitro, Shabbat Kallah (the Shabbat prior to the Shabuot festival), and Shabbat Vaethanan. Attiah Manuscript Yabess Manuscript Abraham Sitehon Manuscript Mosseri-Kozli Manuscript Commentary on Pizmon British Library Or. 10375 M Habusha
נקדישך
Hoseni 415 338 זלף כמטר זלף M Habusha
Hoseni 416 339 יה חסדך גלי Raphael Tabbush Aseret Yeme Teshuba. M Habusha
שועת עניים
Hoseni 426 349 האל העירה וראה Hamaoui Manuscript Attiah Manuscript Abraham Sitehon Manuscript Mosseri-Kozli Manuscript M Habusha- different version
M Habusha
פזמון
Rahawi Nawah 436 359 אמונים ערכו שבח אהרן כהן Emunim (RAHAW, page 359), or "The Faithful," is an important Sephardic hymn for Pesah; specifically for the Leil HaSeder. It can be found in Mahzor Aram Soba (1527), making it one of our oldest pizmonim still in active transmission. It has the acrostic of "Aharon Kohen." Each of the 7 stanzas end with the words "Va'amartem Zebah Pesah..." (ואמרתם זבח פסח); referring to the commandment mentioned in Exodus 12:27 to offer the Qorban Pesah to God. Other Missvot relating to Pesah are also referred to, such as, eating Massa and Maror, drinking the four cups of wine, and retelling of the story of the exodus from Egypt (ending with receiving the Torah). The last verse ends "Your doings are wondrous; Your miracles are powerful; all those who seek refuge in You will say 'It is good to take refuge in the Lord' (Psalm 118:8)." The hymn is traditionally sung at the Seder in the Magid portion, and the melody of this hymn is applied to the prayers for Semehim of Shabbat Hagadol, and Naqdishakh of Ereb Pesah. Mahzor Aram Soba 1527 Abraham Sitehon Manuscript Yabess Manuscript A Z Idelsohn notes, 1923 M Habusha
שמחים
451.2 במה מדליקין Maqam Rahawi Nawah M Habusha
דוגמא
Sigah 521 437 יונה יקושה יום טוב Attiah Manuscript Yabess Manuscript Abraham Sitehon Manuscript Mosseri-Kozli Manuscript M Habusha
Sigah 559 466 קום ידידי הבה קציר חזק Maqam Awj-Oj Pizmon talks about Seudat Purim and the mitzvot of Purim. Talks about drinking on Purim and how you should drink until you don't know the difference between "Cursed be Haman and Blessed be Mordechai". The end of the pizmon talks about R' Zeirah who got too drunk and the trouble he put himself into as a result. Attiah Manuscript Yabess Manuscript Abraham Sitehon Manuscript M. Habusha
559.01 466a שימני ראש Purim. M Habusha
559.02 466a עזר מצרי היית Purim. M Habusha
559.03 466b פורים פורים פורים לנו Purim. M Habusha
559.04 466c המשחק בקוביא Purim. M Habusha
565.3 מי כמוך ואין כמוך Maqam Sigah Mi Khamocha for Shabbat Zachor M Habusha
640 142s נכבש הרי Maqam Rast M Habusha- Qaddish
650 162c חי רם גלה NLevy Maqam Mahour M Habusha
658 509e יה לחתן הדור Maqam Hijaz M Habusha
1106 כל עלמות אהבוך ישראל Maqam Girkah Attiah Manuscript M Habusha
שועת עניים
Sigah 1391 472s יביעון שפתי שירה יוסף יונה חזק Maqam Awj-Oj Hanukkah. Menorah. Attiah Manuscript Abraham Sitehon Manuscript M Habusha
נשמת
Selihot 2201 S7 אל מלך היושב M Habusha
Minha-Arbit 2382 583 פתיחת אליהו ז''ל M Habusha
Sigah 2684 אדון עולם ישועתי אליעזר Melody of this song traditionally associated with Purim, although nothing in the song's text refers to holiday. Yabess Manuscript Shire Zimrah, Algiers, 1889 M Habusha- Qaddish
Esther 3021 E1 אסתר פרק א Tiqun Esther Chapter 1 Habusha- Ch1
4099 N20 נקדישך Pillar #3 of Shaharit. Heavy musical style. Habusha - Abdei HaEl - Mahour
5735 דרך עיר מושב Daniel Binker-Duek Maqam Rahawi Nawah Moshe Habusha

Pizmonim

Section Pizmon Page Song CommentaryRecordings Application
802 203p רחם עלי יה אב הרחמן Maqam Ajam In honor of the Ben Ish Hai. Recording
samfranco.com